Reklamační řád e-shopu www.3Dkniha.cz

    Vážený zákazníku, 

    věnujeme kvalitě našich výrobků zvýšenou péči a  proto nás velmi mrzí, pokud Vás potkala ta nepříjemnost, že došlo k situaci, kdy musíte zakoupené zboží reklamovat. 

   Zde je přehled zásad i návod, jak reklamaci rychle vyřídit:

I. Všeobecná ustanovení reklamačního řádu

1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

2. Reklamační řád je nedílnou součástí  Obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

3. Zákazníkem internetového obchodu www.3Dkniha.cz je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.

4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky.  Prodávajícím je  společnost reus s.r.o.,  IČ: 256 52 346 se sídlem Ke Karlovu 7/1102, 301 00 Plzeň, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským  soudem v Plzni, oddíl C, vložka 12574 (dále jen „Prodávající“).

5. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal: má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá, věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a, věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6. Ke Zboží je přikládán daňový doklad, který slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

7. Zjevné poškození Zboží nebo jeho obalu při doručování Zboží je třeba ihned řešit s předmětným dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto Zboží od dopravce převzít a o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje Prodávajícího.

8. Při osobním odběru Kupujícím, je okamžik převzetí Zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na Zboží z Prodávajícího na Kupujícího. Jestliže Kupující Zboží neprohlédne při převzetí, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, pouze pokud prokáže, že  vady mělo Zboží již v době přechodu nebezpečí škody na Zboží. Pozdější reklamace neúplnosti Zboží nebo vnějšího poškození Zboží nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat. Prodávající má však možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

9. Odpovědnost Prodávajícího za vady se nevztahuje u Zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, a kterou mělo Zboží při převzetí Kupujícím.

10. Práva z odpovědnosti za vady Zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla:

a) mechanickým poškozením Zboží způsobeným  nesprávným užíváním, které je v rozporu s doporučením výrobce nebo užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání pro daný druh Zboží,

b) používáním Zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které jednoznačně vyplývá z povahy věci.

 

II. Podání reklamace: 

 

1. Vyplňte prosím reklamační formulář (odkaz na formulář)

 

2. Zašlete reklamační formulář e-mail na adresu:  reklamace@3Dkniha.cz.  E-mail musí obsahovat: 

• číslo daňového dokladu, který jste obdrželi při koupi Zboží, kterého se reklamace týká

• popis zjištěných závad 

 

3. Zašlete nám reklamované Zboží společně s vyplněným reklamačním formulářem spolu na adresu:


reus s.r.o., reklamační oddělení e-shopu www.3Dkniha.cz, Ke Karlovu 7 , 301 00 Plzeň

 

4. Dodržujte prosím Pravidla pro zaslání reklamovaného Zboží kupujícím:

a) Kupující doručí reklamované Zboží osobně nebo poštou na výše uvedenou  adresu reklamačního oddělení prodejce.

b) Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.3Dkniha.cz

c) Zboží je nutné doručit k reklamaci Prodávajícímu kompletní a zabalené tak, aby nedošlo k poškození během přepravy.

d) Jestliže reklamace bude oprávněná, náklady spojené se zaslání zboží  budou Kupujícímu uhrazeny (složenkou nebo převodem na bankovní účet dle dohody).

 

III. Rozhodnutí o reklamaci a vrácení peněz

 

1. Reklamace bude vyřízena v souladu s ustanoveními tohoto reklamačního řádu bez zbytečného odkladu. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 30ti kalendářních dnů od jejího doručení od Kupujícího a vyrozumí Kupujícího elektronickou poštou, pokud se s Kupujícím nedohodne jinak.

2. Peníze za zboží budou zaslány Kupujícímu na bankovní účet Kupujícího nebo složenkou na adresu Kupujícího co nejdříve, nejpozději do 10ti pracovních dnů od přijetí rozhodnutí Prodávajícího o uznání reklamace Kupujícího 

3. V případě, že Kupující – spotřebitel využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou, může Kupující uplatnit právo na bezplatnou opravu u prodávajícího a urychlit tak vyřízení své reklamace.

 

IV. Vrácení zboží v 14denní lhůtě v  případě odstoupení od kupní  smlouvy

  Na odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží do 14 dnů od data prodeje máte právo vždy, pokud jste Kupující-spotřebitel. Právo na vrácení Zboží Vám vzniká i při osobním odběru a Zboží je možné vrátit v rámci této lhůty bez udání důvodu.  Lhůta 14 dnů začíná běžet následující kalendářní den po převzetí Zboží.

  Kupující-spotřebitel má nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené, za splnění následujících podmínek:

a) vrácené Zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.

b) Kupující doručí vrácené Zboží osobně nebo poštou na vlastní náklady na adresu prodejce.

c) Kupující je povinen prokazatelným způsobem doložit, že Zboží bylo zakoupeno v internetovém obchodě www.3Dkniha.cz

Zaslání zboží

Kupující zašle zboží na adresu při dodržení Pravidel pro zaslání reklamovaného Zboží (viz článek II, odst. 4 reklamačního řádu)

reus s.r.o.  reklamační oddělení e-shopu www.3Dkniha.cz ,  Ke Karlovu 7, 30100 Plzeň

Pozor: přiložte prosím vyplněný formulář odstoupení spotřebitele (odkaz na formulář) 

Vrácení peněz

  Peníze za zboží Vám zašleme na Váš bankovní účet, složenkou nebo v případě, že jste zboží uhradil kartou, Vám je vrátíme na kartu co nejdříve, nejpozději do 15ti pracovních dnů od doručení zboží na naše reklamační oddělení. 

 

Kontakt na reklamační oddělení:   377 679 177 nebo 727 963 539